Ndétu usòrò

Wụ̀ ga: nturuụzọ̀, tùwe

This special page shows all uploaded files.

Ndétu usòrò
Ǹgụ́ụ̀bọ̀chị̀ Áhà Nvọáká Ívụ Òjìème Nkówá
Odígị ihe fútárá