Nsobgu na ỏdà

Jump to navigation Jump to search

Í nwéghi ọdà Í purge this page, màkà ihe ha detùrù na àlà nga:

Ihe Í chọrí me bu ihe ndi ọ'bànifé nke ntàkírí nọr na the group ne me náni: Òjìème