Ị̀ta ǹke mmụ̀zù Texas A&M

Shí Wikipedia, njikotá édémédé nke onyobulạ
Jump to navigation Jump to search
Ụlọ̀ ǹkè ọ̀mà nà nwanziri ǹke àdịlụ ǹkè mmụ̀mìe mmụ̀taubì nà òrèrjè, afọ̀ 1916.

Ị̀ta ǹke mmụ̀zù Texas A&M (Texas A&M University), oke mmụ̀ta ǹke ìzìzì ọ́hà nà Texas, bìdòrò nà 1871 m̀gbè onye mụ̀mìe mmụ̀taubì nà òrèrjè ǹkè Texas bidotọ̀rọ̀ kà mụ̀mìe m̀be-àlàọ̀chịchị si nà ìzùǹdeìwu Texas. okuzi bìdòrò nà 4 ọnwaìri afọ̀ 1876. Mà ọ bụkwa nà Texas A&M dị nà m̀bụ ị hàziri ị dị nà òkpurù ụmatọ Texas kà ànaka mmụ̀zu Texas ǹke ha bidòbèghị̀, ụme ǹkè ìzùǹdeìwu Texas è meghị̀ ị nye mmụ̀zù â ọdà nà ele isi Texas A&M. Nà afọ̀ 1875, ìzùǹdeìwu â wahàtọ̀rọ̀ ọ̀dìdo A&M nà mmụ̀zù Texas, ọdà ǹkè kara ị dị naanị nà akwụkwọ. mụ̀mìe mmụ̀taubì nà òrèrjè èbido nà ụ̀ma nà 2 ọnwaàsaà afọ̀ 1862.

Nà ogbè ukwu nà afọ̀ nnarị ǹkè m̀bụ ya, mbàdènye nà Texas A&M gbòchìrì ị kwere naanị ụmụ̀nwoke ndị ọcha ǹke kwere ị nyere aka nà nwanziri ǹke àdịlụ ị nweta nzụnzụ agha. Nà ogè â, ọnụọgụ̀gụ̀ bìrìntàkịrị ǹke ndị ụmụ̀nwaànị̀ bụ̀ òle ndị h'e kwèrè ị gata okuzi mà h'è kweghị ha ị gote ngomụ̀chata. Nà ogè agha ụ̀wà I, 49% ǹkè ọ̀mụ̀chata A&M dị̀ nà ọrụ òtùagha, nà nà afọ̀ 1918, okuzi ǹke ǹtọrọ a kwabàla nà ime ǹhù òtùagha ị lụsuagha nà France. Ǹà agha ụ̀wà II, Texas A&M mepụ̀tàrà ịhẹ karịrị 20,000 nà ndị ụ̀sụ̀ agha, nke kwere ndị isi agha kara mmụ̀kọta njikọ̀taọ̀hàmmụ̀kọta òtùaghammiri njikọ̀taọ̀hà ha àbụọ.

Nà nkịrị ogè soro agha ụ̀wà II, ìzùǹdeìwu Texas àkatawaria Texas A&M kà mmụ̀zù nà ụlọ̀akwụkwọ ntọ ǹkè mmemme mmụ̀zù Texas A&M, ǹke mere ya nà ụ̀ma kà ọnọ̀dị ya dị mmara kà ịhẹ dị ichè ya nà mmụ̀zù Texas. Nà afọ̀ìri ndị 1960, ìzùǹdeìwu ọ̀hàchị a gọwaria ụlọ̀akwụkwọ â kà ọ bụrụ mmụ̀zù Texas A&M (Texas A&M University), nà "A&M" ahụ̀ à dịzie màkà naanị uchemàrà. Nà òkpurù ọ̀chịchị onye isi James Earl Rudder, ụlọ̀akwụkọ èkwebà èbò niile mà ndị isiojie nà mmụ̀kọta. Ịbaòtù nà nwanziri ǹke àdịlụ à dizie nà ịhẹ ǹhọ̀rọuchè.

Nà ọkàrà afọ̀nnarị 20 ǹkè àbụọ, mmụ̀zù â bụ̀ ịhẹ ha hụ̀rụ̀ màkà nnyocha ya nà mmụ̀zù òkèm̀be-seammụ̀zù òkèm̀be-m̀bara. Ụlọ̀akwụkwọ è nwèle ahà ya nà òtìtokwa nà afọ̀ 1997 nà ǹtọ ǹkè ọbaakwụkwọ m̀meokeishi ǹkè George Bush nà ekìkì ọ̀dị̀dàanyanwụ ǹkè ọ̀gbọmụ̀.